sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Ekologická stabilita

Stav kostry ekologické stability krajiny je nedostačující, přesněji řečeno, v okolí Kolovrat neexistuje systém navzájem propojených tzv. biokoridorů, který by měl přirozeně kopírovat drobné vodní toky, případně terénní nerovnosti. V této oblasti je možné za poslední roky sledovat zlepšení stavu, kdy by do budoucna mohly do jisté míry funkci biokoridorů nahrazovat vycházkové okruhy.

Prvky ekologické stability mají výrazný vliv na udržení druhové rozmanitosti v krajině, která přispívá ke kvalitnímu životnímu prostředí. Další funkcí je zmírnění vlivu erozních činitelů na krajinu, zadržování vláhy a tím i zmírňování vlivu klimatických výkyvů na krajinu.

 

Chceme

  • Rozvíjet systém ekologické stability
    • zrevidovat systém biokoridorů a dalších prvků ekologické stability - vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodou záležitost, je zde nezbytné důkladné naplánování v souvislosti s územním plánem a potřebnými parametry biokoridorů a dalších prvků
    • připsět k realizaci prvků ekologické stability - na základě vytvořených plánů je možné začít s postupným vytvářením sítě biokoridorů, a to především podél vodních toků a cest
 

Další podklady na téma Ekologická stabilita

04.01.2015 14:12

ÚSES a zelené systémy v územním plánování mesta

Na území hl. m. Prahy je delší ci kratší dobu sledováno nekolik „systému zelene“. Tento príspevek bilancuje okolnosti a historii jejich vzniku, zejména v kontextu procesu územního plánování. Systémy jsou aktuálne tri: Územní systém ekologické stability (ÚSES), daný celostátne zákonem c. 114/1992...

—————

08.04.2014 23:04

Historický vývoj krajiny a její současný stav

Krajina východně od Prahy, tedy i okolí Kolovrat, je osídlená v podstatě nepřetržitě od neolitu (cca 5000 př. n. l.), čemuž odpovídají i druhové změny ve skladbě rostlinstva a změny utváření jednotlivých biotypů. Krajina je to převážně lesostepní otevřená, v dnešní době spíše krajina kulturní s...

—————

08.04.2014 23:01

Vegetace

Porosty, které můžeme v současné době pozorovat v našem životním prostředí, jsou z velké části výsledkem dlouhodobého působení člověka na krajinu a přírodu. Zajímavé proto může být srovnání přirozené vegetace, tedy vegetace rostoucí na daném území bez zásahu člověka, s vegetací současnou. Pro lepší...

—————

08.04.2014 22:55

Fauna

V Kolovratech a okolí se vyskytuje (dle studie z roku 2003) celkem 66 ptačích druhů. Nejvíce ptačích druhů se vyskytuje v údolí Pitkovického potoka, nejméně pak v místech se zemědělskou výrobou. Na polích je možné v zimě zaznamenat výskyt velkých hejn havrana polního. Mezi hojně se vyskytující...

—————