sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Vycházkové okruhy

Naší městské části patří zajisté jeden unikát, a to nejen v rámci Prahy. Tímto unikátem jsou vycházkové okruhy, které vznikly po roce 1990 převážně obnovou původních polních cest. Cesty byly vyjmuty ze zemědělského obhospodařování, místy zpevněny a téměř všudy osázeny stromy. Je to neuvěřitelně pozitivní skutek, který nám závidí mnoho návštěvníků i pouze projíždějících.

 

Cílem je vytvořit příjemné prostředí pro běžný život, relaxaci i aktivní odpočinek.

 

Chceme

  • Udržovat a rozvíjet vycházkové okruhy
    • doplnit vycházkové okruhy o lavičky a informační tabule
    • provést dosadbu na stávajících okruzích
    • pokusit se rozšířit vycházkové okruhy

Další podklady na téma Vycházkové okruhy

08.06.2014 14:58

Jak na údržbu alejí ?

Aleje jsou vysazovány jako prvky s dlouhodobou životností a výrazně pozitivním účinkem, avšak jejich dlouhodobost a účinek zásadně ovlivňuje údržba. Přiměřená údržba alejí , stejně jako u všech dalších sadovnických prvků závisí především a zamýšleném efektu, důležitosti a finančních schopnostech...

—————

08.06.2014 14:56

Jak na nové aleje ?

Průměrná nejmenší šířka chodníku v stromořadí ze stromů malých korun je odbornou literaturou doporučena 4 m (v řid­ší zástavbě 3,5 m, ve vyšší souvislé zástavbě 4,5–5 m). Vzdálenost nejbližšího stromu od rohu ulice a od vjezdu k budovám má být nejméně 2,5 m, od osvětlovacího stožáru 4 m a od oken...

—————

08.06.2014 10:08

Vycházkové okruhy v okolí Kolovrat - pohled zvenčí

  Vycházkové okruhy buduje ve svém okolí městská část Kolovraty již více než deset let. Vzniklo tak 25 km polních cest a stezek, které lemuje více než 6 000 stromů. Na okruhy navazují nově vysazené lesy a lesoparky. Síť vytváří celkem třináct na sebe navazujících okruhů, které mají vlastní...

—————

07.06.2014 09:52

Cesty v okolí Kolovrat z historického pohledu

  Cesty v životě člověka mají již odnepaměti obrovský význam. Historii lidstva máme protkanou sítí cest, spojujících jednotlivé civilizace, umožňující obchod, ale také třeba válečná tažení. I v okolí Kolovrat nacházíme historicky významné cesty, ale převažují samozřejmě cesty místní,...

—————

01.06.2014 14:44

Stromořadí neb aleje

Alej neboli stromořadí je označení pro řadové výsadby stromů. Jde o skupiny stromů vysazené v linii, obvykle v pravidelných rozestupech. Zpravidla jde o doprovodný prvek vodních toků, hranic pozemků, anebo dopravních komunikací. V Čechách a na Moravě velmi starou tradici, která je na území ČR...

—————

31.05.2014 14:54

Vlivy na aleje a vlivy alejí na okolí

Škodlivé vlivy ovlivňující aleje Z nepříznivých vegetačních podmínek často alejové dřeviny musí čelit suchu, žáru, neprovzdušněné a často znehodnocené chudé půdě, obyčejně s vyšší hodnotou pH. Aleje také poškozuje zasolení a jiné škodlivé látky v půdě, znečištěné ovzduší (exhaláty, výfukové plyny,...

—————

31.05.2014 14:48

Působení alejí

V zahradnictví měly aleje především estetic­ký význam, zejména svým vlivem zvýraznění a rozdělení prostoru, nebo zdůraz­ňováním dominant v kompozici. Použití aleje má zřejmě největší význam v rovinatých oblastech jinak intenzívně zemědělsky využívané krajiny, kde je hlavní složkou zeleně. Na...

—————

25.05.2014 14:59

Význam a ochrana alejí

Význam alejí se odvíjí od alejí jako stanoviště živočišných druhů v městské aglomeraci a v jinak nehostinném prostředí zemědělské krajiny. Aleje, zvláště s keřovým podrostem mohou být do jisté míry biokoridorem umožňujícím pohyb živočišných a některých rostlinných druhů mezi stanovišti. Zvláštní...

—————