sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Životní prostředí

 

Stav životního prostředí v Kolovratech je poznamenán v podstatě nepřetržitým osídlením od doby neolitu se vzrůstající tendencí vlivu člověka na krajinu a prostředí. 

Celé hodnocení je možné z přírodního hlediska shrnout a okolí Kolovrat charakterizovat jako typ krajiny na rozhraní silně urbanizované krajiny a krajiny zemědělské, a to téměř bez původní vegetace. Stav životního prostředí má zlepšující se tendenci, především díky investicím v období od roku 1990.

Stav kostry ekologické stability krajiny je nedostačující, přesněji řečeno, v okolí Kolovrat neexistuje systém navzájem propojených tzv. biokoridorů, který by měl přirozeně kopírovat drobné vodní toky, případně terénní nerovnosti. V této oblasti je možné za poslední roky sledovat zlepšení stavu, kdy by do budoucna mohly do jisté míry funkci biokoridorů nahrazovat vycházkové okruhy.

 

Cílem je vytvořit příjemné prostředí pro běžný život, relaxaci i aktivní odpočinek.

 

Chceme

  • Rozvíjet systém ekologické stability
    • zrevidovat systém biokoridorů a dalších prvků ekologické stability
    • připsět k realizaci prvků ekologické stability 

Další podklady na téma Životní prostředí

28.06.2015 09:36

Registrované významné krajinné prvky hl.m.Prahy

  Pořadové číslo  Název   Katastrální území 1 Čertův vršek Libeň 2 Botanické zahrada UK Nové Město 3 Středisko služeb...

—————

18.05.2015 10:00

Podrobnosti a instrukce k dotačnímu Programu Čistá energie Praha 2015 - aktualizované formuláře

  Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1011 ze dne 5. 5. 2015 „Pravidla Programu Čistá energie Praha 2015“ (dále jen „pravidla“). Komu je dotace určena: Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU a právnických osob se sídlem na území České...

—————

18.04.2015 08:18

Města pro auta, nebo pro lidi?

Veřejný prostor měst byl v minulosti vždycky místem, kde se ve vyváženém poměru prolínalo setkávání, obchod a doprava. Ve 20. století se však situace dramaticky změnila: čím dál tím víc prostoru si pro sebe ukrajovaly automobily, tradiční trh byl vytlačen do interiéru soukromých obchodů a...

—————

08.06.2014 09:38

Historický vývoj krajiny a její současný stav

  Krajina východně od Prahy, tedy i okolí Kolovrat, je osídlená v podstatě nepřetržitě od neolitu (cca 5000 př. n. l.), čemuž odpovídají i druhové změny ve skladbě rostlinstva a změny utváření jednotlivých biotypů. Krajina je to převážně lesostepní otevřená, v dnešní době spíše krajina...

—————

07.06.2014 09:41

Fauna v okolí Kolovrat

  V Kolovratech a okolí se vyskytuje (dle studie z ro-ku 2003) celkem 66 ptačích druhů. Nejvíce ptačích druhů se vyskytuje v údolí Pitkovického potoka, nejméně pak v místech se zemědělskou výrobou. Na polích je možné v zimě zaznamenat výskyt velkých hejn havrana polního. Mezi hojně se...

—————