Ptáte se

Našel jsem na různých webech různé podoby znaku Kolovrat, jaký je správný?

Dobrý den. Víme o tom, že se to v minulých letech stávalo. Uvádíme proto a dáváme k dispozici správnou, tedy oficiální, podobu znaku MČ Praha-Kolovraty. 

Znak je k dispozici  ZDE

 

Proč bychom měli volit nezávislé kandídáty?

V obcích (zejména menších, platí i pro městské části) nehraje stranická politika přliš velkou roli. Kandidují často lidé, kteří se nezabývají velkým politikařením, ale jde jim o konkrétní věci v obci, ve které žijí. Dávají se dohromady takzvaně "zezdola". A k tomu není velká politika nutná, navíc zájem a program  velkých politických stran nedosahuje až na úroveň malých obcí.  Ale přesto mohou politické strany své zastupitele zavazovat k určitým postojům, které se nemusí zrovna shodovat s aktuálním zájem obce. To u nezávislých nehrozí - nepodléhají žádným tlakům z politických stran a jejich kandidáti se mohou rozhodovat dle svého svědomí. 

V současné době je ve vedení obcí celkově (včetně velkých měst) cca polovina nezávislých zastupitelů. V menších obcích je to naprostá většina. A tento trend stále vzrůstá. A i to je důkazem, že vedení nezávislými zastupiteli se obcím vyplácí.

Podrobnější odpověď k této otázce naleznete zde: Proč má mít MČ Praha-Kolovraty nezávislé vedení

Je možné si vyzkoušet hlasování?

Připravili jsme pro vás volební simulátor pro Kolovratské komunální volby 2014:

  SIMULACE  HLASOVÁNÍ

Upozornění: simulátor není optimalizován na IE 8 a nižší verze. Základ simulátoru je připraven na https://volby.rovnou.cz 

A jak se vlastně volí v obecních volbách?

Čistě z formálního hlediska se volí podobně jako v jiných volbách. V případě obecních voleb se však výrazně odlišuje hlasovací lístek a možnosti jeho úpravy ze strany voliče.

 
Hlasovací lístek
Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na jednom společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích. Sloupce jsou umístěny vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě. Pořadí volebních stran losuje registrační úřad.
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva mohou být vytištěny oboustranně.
 
Úprava hlasovacího lístku ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha – Kolovraty
 
Když volič obdrží úřední obálku, případně i hlasovací lístek, musí jít do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (za plentu). Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, okrsková volební komise mu hlasování neumožní. Za plentou nesmí být nikdo zároveň s voličem. To platí i pro členy okrskové volební komise. Jen ten volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek kvůli své tělesné vadě nebo proto, že nemůže číst nebo psát, je oprávněn si s sebou vzít jiného voliče, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.
 
V prostoru, který je určen pro úpravu hlasovacích lístků, volič může hlasovací lístek upravit jedním ze tří uvedených způsobů:
 
a) Volba všech kandidátů jedné volební strany
 
Volič označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu jedinou volební stranu (např. SOUSEDÉ 2014). Tím dává svůj hlas všem kandidátům této volební strany přesně v tom pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku. 
Pokud by tímto způsobem označil více než jednu volební stranu, byl by jeho hlas neplatný.
 
b) Volba jednotlivých kandidátů z různých volebních stran
 
Volič označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Smí však zaškrtnout nejvýše 13 kandidátů. Právě tolik členů Zastupitelstva městské části Praha – Kolovraty totiž má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v městské části zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Pozor na počet křížků – pokud by volič tímto způsobem označil více kandidátů, než je stanovený počet (v našem případě 15), byl by takový hlas neplatný. Pokud jich označíte méně, hlas bude platný, ale nevyčerpáte maximum svých možností.
 
c) Volba vybraných kandidátů jedné volební strany doplněná kandidáty z ostatních volebních stran
 
Volič také může oba výše popsané způsoby kombinovat. V první řadě křížkem označí jednu volební stranu. K tomu pak křížkem před jménem konkrétního kandidáta z jiné volební strany označí další kandidáty, pro které hlasuje. Tyto kandidáty tedy vybírá z ostatních volebních stran, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. 
 
Vezměme si příklad, že má být zvoleno 15 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 15 kandidáty a kromě toho ještě 3 kandidáti individuálně ze sloupců dalších volebních stran. Volič tak označené volební straně dal 12hlasů a 3 hlasy kandidátům z jiných volebních stran.
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
 
 

Jak vás mohu podpořit do voleb ?

Do konce července je vítaným způsobem podpory Váš podpis pod petici na podporu naší kandidatury. 

Jako sdružení nezávislých kandidátů na rozdíl od politických stran musíme podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí ještě před volbami odevzdat petici podepsanou určitým počtem místních občanů, čímž umožní, abychom kandidovali. Pokud bychom takový dokument s podpisy neměli, nemohli bychom vůbec jít do voleb. Potřebný počet podpisů voličů stanoví příloha zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Je to přesně 7 % z počtu obyvatel městské části. 

Petici si můžete stáhnout a vytisknout zde.

 

Proč mají občané podepisovat petici na podporu vaší kandidatury ?

Jako sdružení nezávislých kandidátů na rozdíl od politických stran musíme podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí ještě před volbami odevzdat petici podepsanou určitým počtem místních občanů, čímž umožní, abychom kandidovali. Pokud bychom takový dokument s podpisy neměli, nemohli bychom vůbec jít do voleb. Potřebný počet podpisů voličů stanoví příloha zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Je to přesně 7 % z počtu obyvatel městské části. 

 

Proč by mělo mít zastupitelstvo 15 členů ?

V České republice má Rada obce podle zákona o obcích 5–11 členů (vždy lichý počet), volí je zastupitelstvo – členy jsou starosta, jeho zástupce a radní. Ale v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce nevolí, a její funkci zastává starosta. Do jejích kompetencí patří zejména zabezpečování hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu.

Rada obce se schází ke svým podle potřeby a její schůze jsou neveřejné. Tato schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Aby bylo rozhodnutí přijato, musí s ním souhlasit nadpoloviční většina všech členů, tedy nejen těch přítomných. Rada připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva obce a zákonem je jí vyhrazeno například:

  • zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu
  • vydávat nařízení obce
  • stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, rozhodovat o počtu zaměstnanců OÚ
  • kontrolovat úkoly plněné obecním úřadem
  • ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce
  • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv
  • stanovit pravidla pro záležitosti petic
  • schvalovat účetní závěrku obce a další
 

Náš názor

  • je lepší aby funkce Rady obce zastával jeden člověk nebo lidí 5 ?

 

Mohu si pořizovat záznamy z jednání zastupitelstva ?

Soukromoprávní postavení občana (či soukromé právnické osoby) znamená, že tito smějí činit cokoliv, co není zákonem zakázáno. Občan a soukromá právnická osoba (např. občanské sdružení) tedy nepotřebují žádné zmocnění či oprávnění. Naopak musejí věnovat pozornost zákazům. Ty by v tomto ohledu mohly být obsaženy jednak v obecné úpravě v občanském zákoníku (§ 11 a následující), jednak ve speciální úpravě ochrany osobních údajů — v zákoně o ochraně osobních údajů (§ 5 odst. 2 a § 9). 

Žádný právní předpis nezakazuje pořizovat záznamy jednání zastupitelstva.

zdroj: https://www.bezkorupce.cz

Záznamy: 1 - 8 ze 10
1 | 2 >>