sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Kulturně - mediální komise

Koncepce činnosti

 • komise je poradním orgánem zastupitelstva v problematice organizování kulturně-společenských akcí pořádaných Infocentrem s knihovnou nebo Úřadem MČ Praha-Kolovraty
 • doporučuje a navrhuje změny týkající se dramaturgie Infocentra s knihovnou v návaznosti na činnost dalších kulturních organizací, spolků či klubů, aby nedocházelo k duplicitě akcí
 • dohlíží na vyváženost obsahu a formy Kolovratského zpravodaje a měsíčníku, doporučuje změny, které přispějí k větší atraktivnosti a informační hodnotu těchto periodik 
 • dohlíží na pravidelnou aktualizaci a kvalitu informací zveřejňovaných prostřednictvím webových stránek a na bezproblémovou funkci webu
 • její členové pomáhají při organizování tradičních a rozsahem významných akcí a přispívají formou námětů či samostatných příspěvků do kolovratských periodik
 • spolupracuje s organizacemi a spolky, jejichž náplní je pořádání kulturních akcí v Kolovratech pro všechny věkové kategorie
 • spolupracuje s organizacemi okolních měst a obcí při přípravě společných akcí
 • komise navrhuje způsob a rozsah financování kulturních akcí
 • komise navrhuje prezentaci MČ Praha-Kolovraty včetně kulturních akcí v těchto médiích:

Média MČ Praha-Kolovraty

 • Kolovratský zpravodaj
 • Kolovratský měsíčník
 • Internetové stránky www.kolovraty.cz
 • Obecní rozhlas
 • Obecní vývěsky
 • Plakátovací plochy
 • Historické vývěsky
 • Místní orientační značení
 • Rozcestníky, směrovky a orientační tabule na vycházkových okruzích
 • Kronika obce

Odkazy na oficiální stránky www.kolovraty.cz

 

Kolovratský měsíčník

On-line katalog knihovny

 

Významné akce v Kolovratech v roce 2018

6.1.2018 - Tříkrálová hra
4.2.2018 - Masopust
10.3.2018 - vlajka pro Tibet
17.3.2018 - Svátek sv.Patrika
23.3.2018 - Noc s Andersenem
24.3.2018 - Velikonoční jarmark
22.4.2018 - Běh mezi stromy
22.4.2018 - event Ukliďme Kolovraty
30.4.2018 - Čarodějnice
4.5.2018 - kladení věnců
19.5.2018 - Kolovratský MAJÁLES
25.5.2018 - Noc kostelů
2.6.2018 - Dětský den
9.6.2018 - Kolovratský parník
září/říjen - Dny zdraví
15.9.2018 - KoloZávod
24.10.2018 - kladení věnců
listopad - Posvícenecká zábava
1.12.2018 - Vánoční jarmark

 

 


Kulturně-mediální komise byla zřízena zcela nově, protože vyvstala potřeba zaměřit se na určitá témata vymezeně. Od doby, kdy byla komise jmenovaná, se její členové sešli už několikrát a intenzivně pracují na konkrétních úkolech týkajících se kulturní a mediální oblasti. Na prosincovém zastupitelstvu byla odhlasována nová redakční rada, která okamžitě začala pracovat na lednovém zpravodaji s cílem výrazně zlepšit jeho obsah i formu. Kromě toho pracujeme na úpravě pravidel pro zveřejňování informací ve všech médiích, kterými Kolovraty disponují, plánujeme zlepšit přehlednost a aktuálnost webových stránek Kolovrat a začínáme s organizací kulturních akcí na rok 2015.

Natálie Halmanová, předsedkyně

zdroj: KZ 1/2015


Uzávěrky Kolovratského zpravodaje pro rok 2017:

číslo/rok - uzávěrka - vydání

1/2018 - 1.3.2018 - 31.3.2018

2/2018 - 1.6.2018 - 30.6.2018

3/2018 - 1.9.2018 - 30.9.2018

4/2018 - 27.11.2018 - 21.12.2018

 

Uzávěrky Kolovratského měsíčníku:

Uzávěrka Kolovratského měsíčníku je vždy 20. den předchozího měsíce. (Např.: uzávěrka lednového měsíčníku je 20. prosince.)